Danske fonde og programmer, der støtter iværksættere samt små og mellemstore virksomheder

​Produktudvikling og innovation er altafgørende dele af enhver forretningsmodel, hvis man vil have succes. Men spørgsmålet om, hvordan man tiltrækker ekstern kapital, kommer ofte på dagsordenen hos mange SMV’ere og iværksættere.

Med et overskueligt overblik over nogle af de største danske fonde og tilskudsordninger er man dog ikke parat til at ansøge om tilskud.

SMV’ere og iværksættere skal foretage forskellige tiltag med henblik på at få bevilget støtte til deres projekter. Man skal bl.a. sørge for, at man har et støtteberettiget projekt, og at man finder de støttemidler, der matcher projektet – dvs. at man ansøger om tilskud det rigtige sted.

I øvrigt skal man evne at skrive en god projektansøgning, og nogle danske fonde kræver, at ansøgerne har samarbejdspartnere i projektet. Derved står mange virksomheder over for udfordringer, når de søger om støtte.

UdviklingVejen tilbyder medlemmer gratis hjælp til at finde den rigtige pulje at søge og til at udforme ansøgningen korrekt. Se mere om hvad UdviklingVejen kan hjælpe med her..

Nedenfor har vi samlet nogle danske fonde og programmer, der yder tilskud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder:​

LAG Vejen-Billund​


​LAG Vejen-Billund vil skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne ved at:

  • Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
  • Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
  • Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Se mere om LAG Vejen-Billund her..

Markeds Modningsfonden

​Markedsmodningsfonden hjælper virksomheder med at få deres nye produkter hurtigere på markedet. Fonden uddeler 135 mio. kr. årligt til virksomheder, der vil teste og tilpasse deres innovative produkter i et realistisk miljø hos potentielle kunder.

For at ansøge om tilskud skal ansøgere bl.a. succesfuldt have testet deres prototype/ serviceydelse i et laboratorieforsøg, demonstrationsanlæg eller lignende. Der støttes projekter med budget på mindst 3 mio. kr., som slutter efter maksimalt 3 år. Markedsmodningsfonden kan også give garanti til slutkunden, som giver tryghed ved køb.

Ansøgere skal opfylde nogle krav for at få tilskud: Blandt andet skal deres produkter være færdigudviklede og parate til at blive introducerede på markedet. Fonden giver tilskud til projekter med budget på mindst 3 mio. kr. og ikke mere end 12 mio. kr.

Se mere om Markedsmodningsfonden her..

​​

Innovationsfonden

Innovationsfonden er en fond under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis formål det er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Fonden har flere programmer og blandt andet er InnoBooster og Landdistriktsvækstpilotordningen relevant for SMV’er i Vejen.​

Se mere om innovationsfonden her..

​​

EUDP

EUPD (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter danske virksomheder i at udvikle og demonstrere nye innovative energiteknologier. Ansøgere kan få 2.5-50 mio. kr. til teknologiudvikling og demonstration samt netværk til udviklingspartnere og marked ved succesfuld anvendelse af programmet.

Støtteberettigede projekter kan f.eks. være indenfor:

  • Vedvarende energi
  • Brint og brændselsceller
  • Energieffektivitet
  • Systemintegration
  • Effektiv indvinding af olie og gas​

Se mere om EUDP her..

GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) er en moderne erhvervsstøtteordning, der sætter fokus på udviklingen af fødevaresektoren. Iværksættere og virksomheder kan søge om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter eller til netværksprojekter.

Tilskuddet til udviklings- og demonstrationsprojekter kan være på 0,25-15 mio. kr., mens projekterne må vare op til 4 år. I forhold til netværksprojekterne kan ansøgere søge støtte til etablering af netværk, som kan vare på 1-2 år, og det samlede tilskud kan være 0,25-2 mio. kr.

Se mere om GUDP her..

​​

ForskEL og ForskVE

ForskEL og ForskVE er PSO-finansierede programmer, der administreres af Energinet.dk.

ForskEL giver tilskyd til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som sigter mod at udvikle og indpasse miljøvenlige elproduktions-teknologier, mens ForskVE støtter projekter, der fremmer udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, baseret på vedvarende energi. 

Der bevilges normalt 0,25-25 mio. kr. pr. projekt.

Se mere om ForskEl her..

Ønsker du at vide mere?

KONTAKT

ULRIK KRAGH

Direktør​/CEO

Tlf. 24 61 53 83

SKYPE: Ulrik Kragh

Mail: uk@udviklingvejen.dk

​​