Projekter er medfinansieret af den Europæiske Union

Vedtægter for UdviklingVejen

1. Navn og hjemsted

UdviklingVejen er en uafhængig organisation med hjemsted i Vejen Kommune.

UdviklingVejen er en erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar.

2. Formål

Formålet for UdviklingVejen er at spille en aktiv rolle for den regionale erhvervsudvikling og innovationsaktiviteter i samspil med Vejen Kommune, og ved gennem en professionel erhvervsservice at medvirke til at sikre erhvervs- og turismevirksomheder i Vejen Kommune adgang til innovation, iværksætteri, udvikling og vækst, og at være det samlende sted for lokale aktiviteter for erhvervs- og turismevirksomheder i Vejen Kommune.

3. Medlemskab

Som medlem af organisationen kan optages enhver fysisk eller juridisk person (virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer mv.), som støtter UdviklingVejens formål.

Medlemskab følger kalenderåret.

Medlemskontingent – der fastsættes af generalforsamlingen - opkræves en gang årligt. Hvis udmeldelse sker senest 4 uger efter fakturadato/udsendelse af kontingentopkrævning, får dette virkning med det samme – og uden at man skal betale for opkrævningsåret. Ved udmeldelse senere er der alene mulighed for udmeldelse til kalenderårets udgang. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

4. Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af 40 medlemmer.

Byrådet i Vejen Kommune udpeger fire medlemmer, hvoraf en altid er borgmesteren.

De øvrige medlemmer af repræsentantskabet vælges på UdviklingVejens årlige generalforsamling blandt UdviklingVejens medlemmer.

Byrådsmedlemmers udpegning følger den kommunale valgperiode.

Øvrige medlemmer af repræsentantskabet er valgt for to år ad gangen, således at der på den årlige generalforsamling vælges 18 medlemmer.

Det bør til enhver tid tilstræbes, at repræsentantskabet i videst muligt omfang repræsenterer de erhvervs- og turistmæssige interesser, der er i kommunen. For at blive opstillet til valg til repræsentantskabet skal der indgives meddelelse om kandidatur til UdviklingVejen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 personer, hvoraf ni personer vælges frit blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Byrådet i Vejen Kommune udpeger to medlemmer, hvoraf en altid er borgmesteren, og det andet udpeges blandt byrådets øvrige tre medlemmer i repræsentantskabet.

Blandt repræsentantskabets medlemmer vælges i ulige år desuden to suppleanter til bestyrelsen.

De af repræsentantskabet valgte medlemmer og suppleanter er valgt for to år ad gangen.

Mister et bestyrelsesmedlem sin plads i repræsentantskabet, træder medlemmet dog også ud af bestyrelsen, og erstattes af suppleanten.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen i en periode, svarende til perioden for det medlem man erstatter.

Valg til bestyrelsen og suppleanter gennemføres på det førstkommende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. Repræsentantskabsmødet med valg til bestyrelsen skal gennemføres senest 30 dage efter generalforsamlingen.

6. Bestyrelsens organisation - udvalg

Bestyrelsen konstituerer sig senest 30 dage efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden indeholdende regler om bl.a. mødehyppighed, organisation m.v.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte forretningsudvalg på max. 5 personer.

Bestyrelsen er forpligtet til senest 15. november hvert år at have udarbejdet forretnings- og handlingsplan for det kommende år tillige med budget.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov..

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og udarbejder et kommissorium for de nedsatte udvalg. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

Udvalgene udarbejder forslag til en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen godkendes af bestyrelsen og indgår i den årlige forretningsplan.

7. Møder

Repræsentantskabet holder to årlige møder, i henholdsvis første og andet halvår, samt yderligere møder, når formanden eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt over for formanden har meddelt, at man ønsker repræsentantskabet indkaldt.

Repræsentantskabet kan holde møde såvel ved fremmøde som online videomøde.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder ledes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Beslutning træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er UdviklingVejens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af UdviklingVejen.

Generalforsamling kan gennemføres som et online videomøde, såfremt bestyrelsen beslutter dette.

Den ordinære generalforsamling annonceres i UdviklingVejens nyhedsmail, samt igennem et eller flere bredt dækkende lokale medier senest 30 dage før generalforsamlingen, og samtidig indkaldes skriftlige forslag til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være modtaget af bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamlingen. Ikke rettidigt modtagne forslag kan ikke behandles. De skriftlige forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftligt meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab og budgetforslag for det kommende regnskabsår udsendes sammen med indkaldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

• Valg af dirigent.

• Formandens og direktørens beretninger om rådets aktiviteter i det forløbne år.

• Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.

• Beslutning om kontingentets størrelse for det næstfølgende kalenderår.

• Orientering om budget.

• Valg af medlemmer til repræsentantskabet i henhold til vedtægternes § 4.

• Behandling af indkomne forslag.

• Valg af revisor.

• Evt.

Et flertal af bestyrelsen eller et flertal af repræsentantskabet kan med lovligt varsel til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere kan 2/3 af medlemmerne pålægge bestyrelsen straks og med lovligt varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

9. Administration

Bestyrelsen ansætter en administration, som har faglig viden indenfor såvel erhvervs- som turismeområderne.

Direktøren ansættes og afskediges af bestyrelsen, der også fastsætter ansættelses-/arbejdsvilkårene.

Direktøren refererer til bestyrelsen og er sekretær for denne og repræsentantskabet.

10. Tavshedspligt

Repræsentantskabet, bestyrelse, udvalg og administration har tavshedspligt om enhver oplysning, der er meddelt under fortrolighed.

11. Økonomi

Det økonomiske fundament for UdviklingVejens drift tilvejebringes af medlemskontingenter, erhvervsmæssige aktiviteter og tilskud. Vejen Kommunes tilskud fastsættes på baggrund af aftale med Vejen Kommune.

12. Tegningsregel

UdviklingVejen tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller næstformand eller af formanden og næstformanden i forening

13. Afstemning

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten eller en af de øvrige tilstedeværende kræver dette. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt

14. Vedtægtsændring

Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen.

Ved beslutning om opløsning af UdviklingVejen kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelsen på 2 på hinanden – med mindst 21 dages mellemrum – afholdte generalforsamlinger.

Enhver ændring af UdviklingVejens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

15. Revision

UdviklingVejens regnskaber revideres af en ved generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

16. Opløsningsregler

I tilfælde af UdviklingVejens opløsning træffer den sidst afholdte generalforsamling beslutning om anvendelse af rådets midler inden for rådets formålsbestemmelse.

Disse vedtægter er vedtaget på UdviklingVejens ekstraordinære generalforsamling d. 1. marts 2021 og af Vejen Byråd på byrådsmødet d. 9. marts 2021.


Hent vedtægterne som PDF-fil her.​

​BLIV RINGET OP

UDVIKLINGVEJEN

FØLG OS

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sdr. Tingvej 10

6630 Rødding

Tlf.: 7384 8500

Mail: info@udviklingvejen.dk

CVR: 30029380

Vedtægter​

Bestyrelse​

Repræsentantskab